Serena Winters
Serena Winters LakersNation记者
魔术显然现在把比赛握在了自己手中,不敢相信湖人会输这么多,在霍华德命中1记罚球后湖人落后10分 (编辑:王一凡)
2012-12-03 12:49:00 来源:Twitter